Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Προκήρυξη Προγράμματος «digi - retail» ...

Το Επιμελητήριο Δράμας και ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας προσκαλούν τις επιχειρήσεις του κλάδου του λιανικού εμπορίου σε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «DIGI – RETAIL» το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή με δράσεις και ενισχύσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της εμπορικής επιχειρηματικότητας. Η εκδήλωση θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 στις 20:00 στον τρίτο όροφο του Επιμελητηρίου Δράμας.Μετά την παρουσίαση του προγράμματος θα δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο.
Το Επιμελητήριο Δράμας σας ενημερώνει ότι Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ«Ψηφιακή Σύγκλιση» ανακοινώνουν την έν...
...αρξη των νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων «digi - retail» και «digi - content» που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Α.Η Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi –retail):Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανεμπορίου από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.Στόχος της δράσης είναι α)η βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων , αγορών κλπ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η υιοθέτηση ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες κ.α.
Προϋπολογισμός Σχεδίων
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται στα 100.000.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε υλοποίηση εγκεκριμένων έργων συνολικού ύψους 200.000.000€. Το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή.
Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, εκτός των επιχειρήσεων με 0 εργαζομένους όπου ο ελάχιστος προϋπολογισμό ορίζεται στα 5.000 ευρώ.
Ειδικότερα:
Επιχείρηση με 0 εργαζομένους Πολύ Μικρή Μικρή Μεσαία Μεγάλη
Κατώτατο ποσό 5.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€ 10.000€
Ανώτατο Ποσό 20.000€ 80.000€ 150.000€ 300.000€ 500.000€
Επιχορήγηση:
Επιχείρηση με 0 εργαζομένους Πολύ Μικρή Μικρή Μεσαία Μεγάλη
60% 60% 60% 50% 40%
Διάρκεια υλοποίησης και ένταξη έργων στη Δράση:
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους. Η ενίσχυση καταβάλλεται στον επενδυτή σε δύο στάδια: α) με προκαταβολή ύψους 35% της συνολικής επιχορήγησης και β) το υπόλοιπο 65% μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση της από τις «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»
Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας:
Επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων θεωρούνται οι ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ καθώς επίσης και οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας.
• Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
• Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης ανήκει στο λιανικό εμπόριο
• Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis
• Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»
• Η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000€.
• Ο δικαιούχος λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Κατηγορίες Δαπανών:
 Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού
 Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή «Software as a service»
 Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης προπληρωμένων και/ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης – προβολής.
Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής Επενδυτικού Σχεδίου. Η υποβολή θα διαρκέσει από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως και την 15η Φεβρουαρίου 2011.Η φόρμα αυτή είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Δράσης http://digi-retailportal.digitalaid.gr. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό βρίσκονται διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα http://digi-retailportal.digitalaid.gr,.infosoc.gr,www.mindev.gov.gr καθώς επίσης και στο τηλέφωνο 8005000115.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο Δράμας, Λαμπριανίδη 40 στο τηλέφωνο 2521055160.

Για το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Κυριάκος Μ. Χαρακίδης                                                  Στέφανος Γεωργιάδης