Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Κοινή επιτροπή στο Δήμο Δράμας για την άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής


Συνεδρίαση που διεξήχθη σε δύο ημέρες και συγκεκριμένα στις 8 και 9 Φεβρουαρίου λόγω πληθώρας σοβαρών θεμάτων, πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Δράμας. Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Η παραλαβή της έκθεσης του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου των χρήσεων 2009 και 2010 των Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΚΠΟΤΑ και ΔΕΝΑΔ. Από το σώμα αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, οι συγκεκριμένες εκθέσεις οι οποίες παρουσιάζουν πλήθος παραβάσεων να παραπεμφθούν στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, προς διερεύνηση των ζητημάτων που ανέκυψαν.

Η Κοινωνική Πολιτική του Δήμου Δράμας θέμα στο οποίο παρουσιάστηκαν οι απόψεις της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Παρατάξεων που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας και συμφωνήθηκε ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων σε κοινή επιτροπή για την συνεργασία με τους φορείς της Δράμας για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.


Η πρόσληψη προσωπικού 37 ατόμων για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το Κέντρο Νεότητας και την Υπηρεσία Καθαριότητας.

Εγκρίσεις για την υποβολή έργων στο ΕΣΠΑ τα οποία πρόκειται να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας και να δώσουν προστιθέμενη αξία στις υποδομές που σήμερα διαθέτει ο Δήμος. Πιο συγκεκριμένα αποφασίσθηκε η έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο ανέγερση κτιρίου ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Δράμας, η έγκριση υποβολής πρότασης για το έργο κατασκευή οδών στην περιοχή πίσω από το πάρκο Κυπρίων αγωνιστών, η υποβολή πρότασης για την βελτίωση της Δημοτικής οδού Δράμας Σιδηρονέρου προς Δενδράκια, υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση της περιφερειακής οδού Δράμας Μαυροβάτου - Μικροχωρίου.