Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ...

O Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’’(ΕΠΑΝΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι, στο πλαίσιο του του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείο Τουρισμού & Πολιτισμού προχώρησε στην προκήρυξη του προγράμματος «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».To πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων.Και στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη). Η περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού της δημόσιας δαπάνης περιγράφεται αναλυτικά στον Οδηγό του Προγράμματος.
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιχορήγηση) ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40% . Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μια πρόταση :• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο ως Τουριστικά Καταλύματα με ημερομηνία Έναρξης πριν την 01.01.2009 και για τις οποίες συντρέχουν σωρευτικά προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος.Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 20-12-2010 μέχρι τις 25-2-2011 ώρα 24:00, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Προκήρυξη του Προγράμματος δεν γίνεται αποδεκτή καμία πρόταση.

Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), εντός δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, με βάση την περιφερειακή αρμοδιότητά του καθένα καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς όπως αναλυτικά αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.Για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ (Απ. Σούζου 14, 69100 Κομοτηνή, τηλ.: 25310 72388), στα κατά τόπους Επιμελητήρια καθώς και στις συνεργαζόμενες με τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες.Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την Προκήρυξη της Πράξης (ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 1929/14-12-2010 ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται/ενημερώνονται:

α)Από τους διαδικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.ggb.gr,www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr.

β) Από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ καθώς και από τις Συνεταιριστικές Τράπεζες και τους Αναπτυξιακούς Φορείς, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων, αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Μ. Χαρακίδης