Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011

Παρουσίαση του Προγράμματος Ολοήμερου Νοσοκομείου και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου 2011 – 2015...

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποίησε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2011 η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα τα τρέχοντα ζητήματα της Υγείας. Ο Υφυπουργός Μ. Τιμοσίδης παρουσίασε στοιχεία για την μέχρι τώρα πορεία του Ολοήμερου Νοσοκομείου καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά του Καρκίνου 2011 – 2015.
Α. ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.◊ Η ολοήμερη λειτουργία καθιερώθηκε με το ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α/3-8-2010), που αντικατέστησε το αντίστοιχο άρθρο του ν. 2889/2001 που αφορούσε στα απογευματινά ιατρεία.◊ Σε εκτέλεση του νόμου εκδόθηκε η με αριθμό Υ4α/147881/2010 (ΦΕΚ 1851Β/25-11-2010) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία ρυθμίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νέου θεσμού και ορίσθηκαν οι αμοιβές των συμμετεχόντων και τα έσοδα του νοσοκομείου κατά περίπτωση.


◊ Για την υποβοήθηση της διαδικασίας, εκδόθηκε στη συνέχεια από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υ.Υ.Κ.Α., η με αριθμό Υ4α/Γ.Π.οικ.151359/2-12-2010 εγκύκλιος που απεστάλη στις Υ.ΠΕ. και τα νοσοκομεία.

◊ Με τα Δ12 116517 ΕΞ 2010/9-12-2010 και 2/82836-82658/0022/20-12-2010 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, αντιμετωπίστηκαν οριστικά προβληματισμοί και αμφισβητήσεις που τέθηκαν από γιατρούς και εργαζομένους στα νοσοκομεία σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων και το ενδεχόμενο μείωσης των προσδιορισμένων αμοιβών με βάση τους ν. 3833/2010 και 3845/2020 περί εισοδηματικής πολιτικής.

◊ Για τη διευθέτηση του τρόπου λογιστικής απεικόνισης της ολοήμερης λειτουργίας, απεστάλη στις ΥΠΕ και τα νοσοκομεία η με αριθμό Γ.Π. 16166/23-12-2010 εγκύκλιος από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικού του Υ.Υ.Κ.Α.ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

◊ Συμμετέχουν ήδη στην ολοήμερη λειτουργία 61 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια.
◊ Τουλάχιστον 5 ακόμη νοσοκομεία προβλέπεται να ενταχθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
◊ Στο Υ.Υ.Κ.Α. συγκροτήθηκε άτυπη ομάδα εργασίας, για την παρακολούθηση της ολοήμερης λειτουργίας και την αντιμετώπιση σχετικών προβλημάτων.
◊ Στις 23-12-2010 ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε σε όλα τα νοσοκομεία πίνακα για συμπλήρωση και αποστολή απολογιστικών στοιχείων στην άτυπη ομάδα εργασίας, σε εβδομαδιαία βάση. Αρκετά νοσοκομεία ανταποκρίθηκαν ήδη, ωστόσο, λόγω των εορτών, η διαδικασία της ενημέρωσης δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί.
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
◊ Έχει υπογραφεί προγραμματική συμφωνία μεταξύ του Υ.Υ.Κ.Α. και του ΟΠΑΔ, με βάση την οποία, από 1-12-2010, οι δικαιούχοι - ασφαλισμένοι του δημοσίου καλύπτουν με ίδια δαπάνη μόνο τη διαφορά μεταξύ του ποσού χρέωσης της ιατρικής επίσκεψης και του ποσού που καλύπτει ο Οργανισμός, ενώ δεν επιβαρύνονται με τη δαπάνη για εργαστηριακές εξετάσεις και επεμβατικές πράξεις, που καλύπτονται από τον Οργανισμό εξ΄ολοκλήρου και μάλιστα πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη θεώρηση από ελεγκτή ιατρό.◊ Το Υ.Υ.Κ.Α. βρίσκεται σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Παροχών Υγείας (ΣΥ.Σ.Π.Υ.) και αναμένεται σύντομα η εξασφάλιση προγραμματικής συμφωνίας και για την κάλυψη των ασφαλισμένων των λοιπών ταμείων.Β. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ 2011-2015.ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ
- να συμβάλει στην ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι ο καρκίνος αποτελεί μια χρόνια και συχνά ιάσιμη νόσο καθώς και να συντελέσει καθοριστικά στην αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπισή του.
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:
1 η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
2 η βελτίωση της αντιμετώπισης του διαγνωσμένου καρκίνου
3 η καλύτερη δυνατή ανταπόκριση της Πολιτείας στη διαχείριση της νόσου και των συνεπειών της
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
Ο πρώτος άξονας αφορά την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
Ο δεύτερος άξονας αφορά τη βελτίωση της αντιμετώπισης του διαγνωσμένου καρκίνου (θεραπευτική αντιμετώπιση) Ο τρίτος άξονας αφορά τη μεταθεραπευτική αντιμετώπιση, αποκατάσταση και επανένταξη. Ο τέταρτος άξονας αφορά την έρευνα για την παρακολούθηση της επιδημιολογικής εξέλιξης της νοσηρότητας και θνησιμότητας από κακοήθεις νεοπλασίες στην Ελλάδα
Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας αφορά την εκπαίδευση
- των υγειονομικών
- των ασθενών και των φροντιστών τους
ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
- οργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων παρεμβάσεων για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και του πληθυσμού γενικότερα
- κοινωνικά μηνύματα μέσω Μ.Μ.Ε.
- παρέμβαση στα σχολεία, σε χώρους εργασίας, καθώς και σε χώρους συνάντησης ηλικιωμένων.
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
-Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, εποπτευόμενοι φορείς του Υ.Υ.Κ.Α. και του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης ,Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Μ.Κ.Ο, Υ.Πε, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, Ιατρικές Εταιρείες , Ιατρικές Σχολές, Συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., Εκκλησία της Ελλάδος , Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. & Ε.Σ.Δ.Υ.
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Από το Γενάρη του 2011 ξεκινά η υλοποίηση της « Εθνικής Επικοινωνιακής Εκστρατείας Πρόληψης για τον Καρκίνο» ( έργο ενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α, με προϋπολογισμό 1.626.890.77 ευρώ και δικαιούχο το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).Όσον αφορά την προμήθεια και αξιοποίηση βιοϊατρικής τεχνολογίας (ΒΙΤ), υπεγράφη πρόσφατα η σχετική Υ.Α. για την προμήθεια εξοπλισμού ΒΙΤ στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ύψους περίπου 45 εκ. ευρώ.